Våra världsmål

FN:s 17 världsmål har etablerats för att säkerställa en hållbar utveckling för framtida generationer. Här spelar en pålitlig och klimatneutral energiförsörjning en avgörande roll, och därför arbetar Lundsby naturligtvis för att främja FN:s världsmål.

Vi är stolta över att kunna bidra.

Hos Lundsby arbetar vi målmedvetet utifrån FN:s världsmål 6, 7 och 12. Rent vatten och sanitet, Hållbar energi og Hållbar konsumtion och produktion.

Globalt mål 6:
RENT VATTEN OCH SANITET

Världens mål är att alla människor i världen ska ha tillgång till säkert och billigt dricksvatten år 2030. Därutöver fokuserar målet på att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, eliminera avfallsdumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

Lundsby levererar grön gödsel med rötrester, vilket bidrar till målet om förbättrad vattenkvalitet genom att minska föroreningen av vårt dricksvatten. När lantbrukare använder biomassa med rötrester som gödningsmedel på åkrarna i stället för den traditionella, obehandlade gödseln, minskar kväveutlakningen till grundvattnet.

Globalt mål 7:
HÅLLBAR ENERGI

Det globala målet ska säkerställa att alla har tillgång till hållbar, modern och pålitlig energiförsörjning till ett överkomligt pris senast 2030. Dessutom föreskriver målet att andelen förnybar energi i den globala energimixen måste ökas avsevärt.

Genom att designa och bygga kompletta nyckelfärdiga biogasanläggningar omvandlar Lundsby många tusentals ton biomassa till grön och CO²-neutral gas på det mest effektiva sättet. Genom uppgraderingslösningar för biogasanläggningar möjliggör vi leverans av bionaturgas till naturgasnätet, vilket garanterar fler människor en tillförlitlig och miljövänlig energiförsörjning.

Globalt mål 12:
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Det globala målet fokuserar på att skapa lösningar som kan minska vår miljöpåverkan genom att förändra hur vi producerar och använder våra varor och resurser. Målet är att halvera det globala matsvinnet fram till 2030 och samtidigt bestämma att avfallshanteringen måste ske på ett miljövänligt sätt så att avfallets utsläpp till luft, vatten och mark minskar.

Biogas produceras av stallgödsel, rester från industrins livsmedelsproduktion och övrigt bioavfall från de enskilda hushållen. Genom produktionen av biogas utnyttjar vi därmed material som annars skulle gått till spill och utgjort ett konkret avfallsproblem för samhället och klimatet.

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig.